Welkom op de PlexiLine website! Onze winkel is vandaag nog open tot 18:00 u.
Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Website

Deze website is eigendom van Dupont NV.

Maatschappelijke zetel:
Dupont nv
Pluim 5 - 8550 Zwevegem - België
Telefoon: +32 (0) 56 20 32 09

Bereikbaarheid: Van maandag tot vrijdag van 9:00 uur tot 18:30 uur, op zaterdag van 9 uur tot 18 uur, zondag gesloten.
E-mailadres: info@dupont.be  
Ondernemingsnummer: BTW BE 0425.223.551
Europabank
IBAN BE36 671 975 888 981
BIC EURBBE99

De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op Dupont NV Webshop en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. Op de Algemene Voorwaarden van Dupont NV is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 • De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Dupont NV of rechthoudende derden. 

 

Vragen en klachten

 • Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.
 • Dupont NV behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 7 kalenderdagen.

 

Overmacht

 • Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Dupont NV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dupont NV niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 • Dupont NV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Dupont NV haar verbintenis had moeten nakomen.
 • Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Dupont NV opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Dupont NV niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

Geschillen

 • Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.
 • Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Dupont NV, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Kortrijk, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 

Beperking van aansprakelijkheid

 • De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Dupont NV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Dupont NV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Dupont NV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. 
   
 • De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Dupont NV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 

 

 • Dupont NV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. 

 

 • De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Dupont NV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Verwerking Persoonsgegevens

 • De door de klant opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en afronden van bestellingen. Voor elke bestelling is een minimum aan gegevens vereist. De persoonsgegevens van de klant zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met onze Privacy Policy.